Integritetspolicy

Integritetspolicy

Cready samlar in personuppgifter i syfte att driva in fordringar åt våra kunder.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, t ex namn, adress, personnummer och e-postadress eller indirekta uppgifter som en bild, ett bankkontonummer eller ett ärendenummer.

Med personuppgiftsbehandling, menas i princip allt handhavande som har att göra med uppgifterna, t ex samla in, registrera, lagra och skriva ut uppgifterna.

De personuppgifter som Cready behandlar hämtas främst in från våra uppdragsgivare men kan även komma från dig själv vid direkta kontakter med oss. Du är inte skyldig att lämna några uppgifter men det underlättar vår handläggning och ditt ärende blir på så sätt bättre utrett eftersom vi har din egen information att tillgå. Personuppgifter kan också hämtas från offentliga register t ex Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och domstolar, men även andra register som är allmänt tillgängliga som bil- och fastighetsregistret, eller från upplysningsföretag som t ex UC och Creditsafe.

Huvudändamålet för behandlingen av insamlade personuppgifter är att vi på ett effektivt, säkert och lagenligt sätt ska kunna ställa ut fakturor och inkassokrav samt vidta andra betalningssäkrande åtgärder. Vi behandlar även personuppgifter vid t ex uppsägning av hyreskontrakt, kvarstads- och konkursansökningar samt i handräckningsärenden. Bedömning av betalningsförmåga, ekonomiadministration och redovisning är ytterligare exempel där dina personuppgifter kan komma att behandlas. Vi använder också uppgifterna i våra kontakter med Kronofogdemyndigheten, domstolar och i enstaka fall andra myndigheter.

I inkassoverksamhet råder lagstadgad tystnadsplikt under straffansvar och vi vidtar därför en rad olika åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen av dem alltid följer gällande dataskyddsregler. Vi har även interna riktlinjer för att trygga våra rutiner och på så sätt värna din integritet, vi skyddar t ex de känsliga uppgifter som överförs via internet genom olika säkerhetssystem och endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt arbete (t ex utskick av inkassokrav eller kundservice), får tillgång till dina personuppgifter. Och de datorer/servrar som används i vår verksamhet för att lagra personuppgifter gör det i säker miljö.

Dina personuppgifter registreras i ett datasystem hos oss, ingen utomstående har tillgång till systemet och dina uppgifter raderas helt inom ett år från det att din skuld är fullbetald. När dina uppgifter är raderade kan vi inte återskapa dem, vilket innebär att om du skulle behöva uppgifterna av någon anledning måste du höra av dig till oss inom ett år efter det att din skuld är fullbetald.

Vi lämnar normalt inte ut några personuppgifter till tredje man och vi säljer, handlar eller på annat sätt överför inte dina personuppgifter till någon utomstående part förutom de företag som tillhandahåller de tjänster som vi behöver för vår verksamhet, t ex lagring av vårt datasystem. Kravet är alltid att utomstående part godkänner att hålla informationen konfidentiell och skyddad i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegal aktivitet, misstänkt bedrägeri eller situationer som medför potentiell risk för personers fysiska säkerhet, penningtvätt eller andra tillfällen då lagen kräver det.

Du har när som helst rätt att begära korrigering av felaktiga personuppgifter och du har också rätt att kostnadsfritt begära ett utdrag från vårt system en gång per år. Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss direkt så utreder vi ditt klagomål. Kontakt ska ske till; integritet@cready.se. Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlat dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt har du också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Mer information om Integritetsskyddsmyndigheten och dess förfaranden vid klagomål finns här; Integritetsskyddsmyndigheten klagomål.