Ordlista

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y   Z   Å   Ä   Ö

A

Ackord

Uppgörelse om betalning mellan två parter. Ofta så innebär ackordet att skuldbeloppet sätts ned (minskas).

Aktiebolag

Företag (juridisk person) där ägarna, dvs aktieägarna inte har något personligt ansvar utom under vissa förutsättningar. Det krävs en kapitalinsats för att starta ett aktiebolag, fn 25 000 kronor. Aktiebolag förkortas AB.

Allmänna mål

Kallas också för A-mål, innebär betalningskrav från offentlig sektor, dvs skulder till kommuner och staten, t ex skatter och böter.

Anstånd

Beslut från Kronofogdemyndigheten eller annan myndighet som innebär uppskov, oftast med betalning, dvs man får längre tid på sig att inkomma med betalning. Ibland kan det också handla om uppskov med att inkomma med vissa handlingar, tex deklaration.

Autogiro

Betalning som återkommande dras från bankkonto. Man måste meddela sin bank att man vill att vissa räkningar ska betalas på detta sätt och det företag eller organisation som får rätt att ta pengar från kontot måste också erbjuda denna tjänst för att autogirot ska fungera.

Avbetalning

Tidsbestämda delbetalningar som görs på ett kreditköp.

Avbetalningsplan

En form av kreditköp. Man bestämmer tillsammans med fordringsägare om hur man succesivt ska betala en viss summa (delbetalningar) till dess att skulden är betald.

Aviseringsavgift (aviavgift)

Avgift som läggs ovanpå fakturabeloppet och som mottagaren av fakturan betalar. Aviseringsavgiften är till för att täcka de administrativa kostnader som uppstår när en faktura genereras och sänds ut.

B

Bankdag

De dagar som svenska banker har öppet måndag till fredag (ej helgdagar).

Basbelopp (prisbasbelopp)

Det finns flera olika typer av basbelopp, dessa ändras årligen och används för beräkning av olika avgifter och förmåner. Basbeloppen speglar inflationen i samhället. Prisbasbeloppet bestämmer bland annat vilka ärenden i domstol som kommer att behandlas som sk mål om mindre värde och fastställs enligt 2 kap 7§ socialförsäkringsbalken.

Behörighetshandlingar

T ex fullmakt, en handling som visar att vem som har rätt att företräda en person eller företag. Om man tecknar ett företags firma behövs oftast inte någon fullmakt från företaget.

Beneficium

De pengar och den egendom som en person och dennes familj får behålla vid eventuell utmätning, konkurs eller skuldsanering.

Bestrida

Protestera mot ett krav av något slag, oftast betalningskrav. När man bestrider till Kronofogdemyndigheten eller domstol, anger man vad man anser är oriktigt och sänder skriftligen in sina invändningar.

Betalningsföreläggande

Den som vill ha tillbaka en sak eller vill få betalt kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Kronofogden utfärdar därefter ett föreläggande och om detta inte bestrids så resulterar ansökan i ett utslag. Utslaget ligger sen till grund för Kronofogdens indrivning av skulden eller deras arbete med att få tillbaka saken.  Ibland lyckas dock inte Kronofogden delge föreläggandet, den som vill ha betalt erbjuds då att själv ombesörja delgivning och på så sätt erhålla ett utslag.

Betalningsanmärkning

En anmärkning om att någon har en obetald skuld som har fastställts av Kronofogdemyndigheten. Det är kreditupplysningsföretagen, t ex UC som registrerar betalningsanmärkningar. Normalt finns de kvar i registren i tre år för privatpersoner och i fem år för företag.

Betalningsansvar

Betalningsansvar uppkommer t ex om någon tagit ett lån eller ska betala en faktura för något som är köpt eller beställt. Är det flera som tagit lån eller köpt/beställt något är de solidariskt betalningsansvariga (se nedan solidariskt ansvar) om inte annat avtalats. Både juridiska personer och fysiska personer kan bli betalningsansvariga.

Betalningsförmåga

Persons eller hushålls betalningsförmåga baseras på disponibel inkomst, dvs det som finns kvar efter att boendekostnad, räntor, amorteringar och andra nödvändiga utgifter betalats.

Betalningspåminnelse

Uppmaning från företag om att person eller företag (el förening el liknande) ska betala en faktura som förfallit.

Bevisning

Sådant som läggs fram för att visa att de omständigheter man angivit stämmer, t ex dokument och förhör. Det finns skriftlig- (dokument etc) och muntlig bevisning (vittnes-eller partsförhör).

Blancolån

Lån utan säkerhet.

Borgen

Att gå i borgen eller att borga för någon innebär att en eller flera personer eller företag (eller andra juridiska personer) förbinder sig att betala någon annans skuld om denne inte kan betala själv.

Borgensman

Den person eller företag (eller andra juridiska personer) som går i borgen för annans skuld.

Borgenär

Fordringsägare, t ex den som lånat ut pengar, utfört ett arbete eller tjänst och som ännu inte erhållit full betalning, dvs den som ska få betalt.

Bunden ränta

Ränta med fast räntesats under en bestämd period.

C

Civilrätt

Civilrätt är de rättsregler som rör förhållandet mellan personer eller sammanslutningar, t ex förhållandet mellan en person och ett företag eller mellan två företag. Skadeståndsrätt, arvsrätt, avtalsrätt och fastighetsrätt är exempel på rättsområden som hör till civilrätten.

D

Delgivning

En bekräftelse på att någon tagit emot ett beslut eller föreläggande. Delgivning kan ske på olika sätt, genom vanligt brev, delgivningsman eller kungörelsedelgivning.

Disponibelt belopp

Den del av din inkomst som efter avdrag för skatt och förbehållsbelopp (beneficium) som kan tas i anspråk för utmätning.

Dispositiv lagregel

En dispositiv lagregel är inte tvingande. Om två parter är överens behöver de inte följa rättsregeln. I dispositiva mål i domstol kan man träffa förlikning. Motsatsen är indispositiva rättsregler, dvs tvingande regler som ej kan avtalas bort.

Dröjsmålsränta

Den ränta man måste betala om man inte betalat i rätt tid. Om man inte särskilt avtalat om viss dröjsmålsränta gäller ränta enligt räntelagen (referensräntan + 8 procentenheter).

E

Edgångssammanträde

Förekommer i konkurs. En ed avläggs där det intygas att bouppteckningen i konkursen är korrekt.

Enskild firma

Enskild näringsverksamhet eller enskild firma är en företagsform där företaget och dess ägare är samma person. Ägare till en enskild firma är personligt ansvarig för firmans alla skulder.

Effektiv ränta

Summan av alla kostnader för en kredit som t ex räntor, aviavgifter och uppläggningsavgifter, omvandlade till en årlig ränta för krediten.

Enskilda mål (E-mål)

Skulder hos Kronofogdemyndigheten där fordringsägarna är privatpersoner eller företag, t ex hyresskulder, låneskulder och skulder till olika leverantörer och kreditkortsskulder.

Exekution

Att genom tvång se till att en person, företag, förening etc betalar i enlighet med ett utslag utfärdat av Kronofogdemyndigheten eller dom utfärdad av domstol. Det kan också handla om att tvinga någon att göra sin plikt enligt dom eller utslag, t ex att riva ett hus utan bygglov.

Exekutionstitel

En dom, ett utslag från Kronofogdemyndigheten eller ett annat beslut som ligger till grund för verkställighet. En exekutionstitel ger borgenär rätt att begära verkställighet via Kronofogdemyndigheten.

Exekutiv auktion

En auktion där Kronofogdemyndigheten säljer utmätt egendom och på så sätt får in pengar som fördelas till borgenärerna.

F

Faktura

Om man inte betalar direkt över disk utan ska betala vid senare tillfälle ställs en faktura ut. En faktura är ett skriftligt krav om betalning. En faktura kan också kallas räkning och är ett bokföringsverifikat och momsredovisningsunderlag för den som redovisar sina inköp.

Fakturering

Process där fakturor genereras och översänds till fakturamottagare.

Fast egendom

Fast egendom är mark indelad i fastigheter. Vissa tillbehör till fast egendom räknas även som fast egendom, t ex tillbehör till byggnader. Allt som inte är fast egendom är lös egendom.

Fastighet

Markområde med fastställda gränser och med en särskild registerbeteckning, t ex Mörbylånga 3:576. Byggnader på en fastighet räknas juridiskt som tillbehör till en fastighet.

Force majeure

Händelse som inte har kunnat förhindras eller förutses. Sådan händelse kan befria avtalspart från att utföra sin del av ett avtal. Exempel på force majeure är krig och extremt väder etc.

Fordringsägare

Den som har ett krav på betalning. Fordringsägare kallas också borgenär.

Fordran

Ett anspråk på betalning från en person eller företag (eller förening o dyl) riktat mot en annan person eller företag (eller förening el dyl). Den som vill ha betalt innehar en fordran och kallas för borgenär. Den som ska betala kallas för gäldenär. En fordran kan ibland handla om annat än pengar.

Forum

Domstol där visst mål enligt lag eller avtal ska handläggas. Vanligaste forumet är där svaranden är skriven eller har sitt säte.

Fullmakt

Rätt att företräda annan. Fullmakt är oftast skriftlig och den som ställer ut en fullmakt kallas fullmaktsgivare (huvudman) och den som får en fullmakt kallas fullmaktstagare (fullmäktig).

Fysisk person

I juridiken talar man om fysiska personer och juridiska personer. En fysisk person är en vanlig människa. En juridisk person är t ex företag, föreningar och stiftelser.

Förbehållsbelopp

Se beneficium ovan

Föreläggande

Ett beslut från en domstol eller myndighet, ofta Kronofogdemyndigheten, om att man ska inkomma med synpunkter eller att man ska göra något, t ex riva ett hus utan bygglov. Ett föreläggande kan förenas med vite, vilket innebär att om man inte följer föreläggandet så kan man tvingas betala en summa pengar.

Förfallodatum

Det datum då en faktura senast ska vara betald, dvs att betalning ska ha kommit betalningsmottagaren tillhanda.

Förfallen faktura

En faktura där slutdatumet passerats.

Förenklad delgivning

Delgivning som sker genom att dokument som ska delges sänds med post till delgivningsmottagaren och att myndigheten som sände ut dokumentet nästföljande arbetsdag skickar ett kontrollmeddelande om dokument har översänts.

Förenklat tvistemål

Kallas även mål om mindre värde eller småmål. Ett mål i tingsrätten där det omtvistade beloppet understiger ett halvt prisbasbelopp.

Förlikning

Uppgörelse i godo utan att saken prövas rättsligt. Det är mycket vanligt att tvistemål/ärenden som påbörjas genom stämning i domstol slutligen avgörs genom att parterna förlikas. En förlikning kan också stadfästas genom dom vilket innebär att rätten utfärdar en dom där förlikningen är själva innehållet i domen.

G

God inkassosed

Inkassoverksamhet ska bedrivas i enlighet med god inkassosed, dvs att ingen ska behöva utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. Anser man att god inkassosed inte iakttagits kan man vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten (se nedan).

Grund i tvistemål

De bakomliggande förhållandet till det som yrkas i tvistemål. Om det finns flera yrkanden måste grund anges för varje yrkande.

Gäldenär

En fysisk eller juridisk person som är skyldig någon något.

H

Handelsbolag

Handelsbolag (förkortas HB) drivs av två eller flera bolagsmän (delägare). Bolagsmännen kan vara både fysiska och juridiska personer. Bolagsmännen är alltid personligt ansvariga för handelsbolagets skulder och avtal.

Handräckning

Handräckning är en form av verkställighet som inte gäller betalning. Exempelvis när någon blir avhyst eller vräkt eller att en bil som olovligen står på annans mark flyttas. För att erhålla handräckning måste man först ha ett utslag från Kronofogdemyndigheten eller dom från domstol.

Huvudförhandling (i tvistemål)

Sammanträde vid domstol där det efter förhandlingen avgörs med dom, om vad som yrkats bifalles eller inte, t ex hur mycket pengar en person är skyldig någon annan. Till huvudförhandling kallas parterna, ombud, vittnen m fl. Domstolen kan bestå av en eller tre domare vid huvudförhandling i tvistemål.

Hänskjutande (av betalningsföreläggande)

Ett betalningsföreläggande som bestrids hänskjuts till domstol om part begär det. Det innebär att ärendet förs vidare till tingsrätten som sen handlägger ärendet på samma sätt som vid ansökan om stämning.

Högre instans

Att ett ärende behandlas av högre instans betyder att ärendet hanteras av en domstol som står över den första domstolen dit ärendet en gång inlämnades. För de allmänna domstolarna gäller följande instansordning; tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen.

I

Indispositiv rättsregel

Tvingande rättsregel

Indrivning

Åtgärder som Kronofogdemyndigheten vidtar för att en skuld ska bli betald, t ex utmätning.

Inhibition

Beslut om att ställa in åtgärder, t ex att ett verkställighetsbeslut ställs in tills vidare. Inhibition innebär inte att beslutet upphör att gälla.

Inkasso

Ett företag som borgenär anlitar för att få hjälp med att få sin fordran betald. För att få verka som inkassoföretag måste företaget ha inkassotillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten.

Inkassoavgift

Lagstadgad kostnad (avgift) som får tas ut som ersättning för arbetet med att driva in en skuld.

Inkassobolag

Företag som bedriver indrivning för egen eller annans räkning genom inkassoåtgärder.

Inkassokrav

Krav om att någon ska betala en fordran per ett sista datum och om man inte betalar så kan fordran komma att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Endast inkassobolag och advokatbyråer får ställa ut inkassokrav. Borgenärer har också rätt att ställa ut inkassokrav gällande sina egna fordringar. Det finns en lagstadgad rättighet att ta ut ersättning för utställt inkassokrav.

Inkassolagen

I inkassolagen finns bestämmelser som gäller för den som driver inkassoverksamhet.

Inkassoåtgärder

Inkassoåtgärder är normalt ett kravbrev (inkassokrav), där det står att om gäldenären (den som ska betala) inte reglerar sin skuld kommer borgenären (den som vill få betalt) ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, alternativt vidta annan rättslig åtgärd.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som ser till att god inkassosed (se nedan) iakttas, dvs att inkassolagens bestämmelser följs av den som bedriver inkasso.

Interimistiskt beslut

Tillfälligt beslut.

Insolvent

När privatperson eller företag (el förening el dyl) är på obestånd är de insolventa, dvs de kan inte betala sina skulder och tillståndet är varaktigt.

J

Juridisk person

En juridisk person är t ex ett aktiebolag eller handelsbolag, till skillnad mot en fysisk person som är en människa. Andra exempel på juridiska personer är ekonomisk förening, bostadsrättsförening, kommuner och landsting. En juridisk person kan äga egendom och låna pengar eller bli stämd precis som en fysisk person.

K

Klagande

Person eller företag (el förening el liknande) som överklagar en myndighets- eller domstols beslut till högre instans.

Kommanditbolag

Kommanditbolag (förkortas KB) är en särskild form av handelsbolag (se ovan), i kommanditbolag ska det finnas minst en kommanditdelägare – dvs en bolagsman med ett begränsat ansvar och minst en komplementär – dvs en bolagsman med obegränsat ansvar.

Konkurs

Rättsligt förfarande där domstol bestämmer att en persons eller företags affärer måste avslutas pga de inte kan betala sina skulder. Kvarvarande tillgångar säljs och fördelas mellan dem som har fordringar gentemot personen eller företaget.

Konkursbo

De tillgångar som konkursförvaltare tar över när person eller företag sätts i konkurs.

Konkursbouppteckning

Förteckning över samtliga tillgångar och skulder i ett konkursbo.

Konkursförvaltare

Person utsedd av domstol för att ta hand om, och förvalta ett konkursbo.

Kredit

Avbetalningsköp, lån och uppskov med betalning är exempel på kredit. När man skjuter upp betalning till ett senare tillfälle har man erhållit kredit.

Kreditbedömning

Granskning av återbetalningsförmåga hos någon som söker kredit.

Kreditfaktura (kreditnota)

En kreditfaktura innebär en ändring av den först utställda fakturan. Kreditfakturan/notan skickas ut vid t ex en prisreducering och kreditfakturan får då ett minusbelopp. Vanligen så dras beloppet av på nästkommande faktura eller så betalas beloppet tillbaka till kunden.

Kreditupplysning

Information från kreditupplysningsföretag angående en person eller företags kreditvärdighet, dvs hur stora inkomster, registrerade skulder mm en person eller företag innehar.

Kreditvärdighet

Kreditupplysningsföretagen bedömer kreditvärdigheten hos privatpersoner och företag, de gör en bedömning av hur stora inkomster, skulder mm en person eller företag innehar och sammanställer informationen. Hög kreditvärdighet innebär att man lättare erhåller lån och blir godkänd som köpare av varor och tjänster på kredit.

Kungörelse

Delgivning genom annonsering.

Kvarstad

Tillfällig åtgärd beslutad av domstol som syftar till att ta pengar och/eller egendom som säkerhet i vidare avvaktan på dom.

Käranden

Den som ansöker om stämning i domstol, och framför krav (yrkande) av något slag. Käranden kan både vara en fysisk eller juridisk person.

L

Laga kraft

Att en dom eller beslut vunnit laga kraft innebär att det inte längre går att överklaga.

Lös egendom

All egendom som inte är fast egendom, t ex värdepapper, pengar, bilar och möbler. Notera att bostadsrätter räknas som lös egendom.

Lösöre

Lös egendom som inte utgörs av värdepapper, pengar eller olika former av rättigheter, t ex möbler och tavlor. Man talar ofta om lösöre i testamenten och bouppteckningar.

M

Mervärdesskatt

Kallas i vardagligt tal moms och är en konsumtionsskatt. Moms är den skatt som man betalar när man köper varor eller tjänster. Privatpersoner behöver inte tänka på momsen eftersom den ska vara inbakad i priset när det gäller privatkonsumtion. Företag måste däremot deklarera och betala moms. Beroende på vilken vara eller tjänst som företaget levererar så påförs olika momssatser. En del varor och tjänster är momsfria. Momssatserna kan vara 25, 12, 6 %. Moms redovisas till Skatteverket. Ingående moms betalas av företag när en vara eller tjänst köps in och utgående moms är den moms som företag lägger på försäljningssumman. Moms ska alltid specificeras på utställd faktura.

Moms

Se mervärdesskatt

Muntlig förberedelse

Rättegången i tvistemål är uppdelad i förberedelse och huvudförhandling. Förberedelsen består av två delar, en skriftlig och en muntlig – den muntliga delen består av ett domstolssammanträde med båda parter närvarande (ibland via telefon) där domstolen försöker reda ut parternas yrkanden, vilken bevisning som ska åberopas och även försöka få parterna att förlikas.

N

O

Obestånd

När en person eller företag (el förening el dyl) inte kan betala sina skulder och det inte är tillfälligt, se insolvent.

OCR-nummer

Det nummer som används vid betalning till bank- eller plusgirokonto. OCR-numret gör det enkelt för betalningsmottagaren att automatisera registrering och bokföring av inbetalningar.

Ombud

En person som har i uppdrag att utföra något för annans räkning, t ex företräda någon i domstol. Ett ombud måste ha fullmakt.

Ombudsinkasso

Ombudsinkasso är när borgenärer anlitar ett ombud för att sköta inkassoverksamheten åt dem. Ombuden kan vara inkassobolag eller advokatbyråer.

P

Pant

Lös egendom som kredittagare lämnar till kreditgivaren som säkerhet för en kredit. En fastighet (fast egendom) kan också pantsättas men det måste ske genom att pantbrev lämnas till kreditgivaren.

Pantbrev

Bevis på att en inteckning tagits ut i en fastighet.

Part

Fysisk eller juridisk person som är direkt berörd av en fråga. Parten kan vara sökande, klagande eller motpart. Ombud, vittnen och biträden är inte parter.

Personupplysning

Annat namn för kreditupplysning gällande privatperson, se kreditupplysning.

Plädering (slutanförande)

Huvudförhandling i domstol avslutas med parternas plädering – rättslig argumentering – det sammanfattas vad man anser kommit fram i målet och varför just den parten ska vinna målet. Man försöker övertyga rätten om att de grunder och den bevisning som åberopats är rätt, man brukar även åberopa olika lagar och rättsfall till stöd för sin talan.

Praxis

När lagtext och förarbeten inte ger något direkt svar utan kan tolkas på olika sätt så tittar man på hur ärenden av ett visst slag har avgjorts i högre instans. Detta kallas för praxis.

Prejudikat

Dom eller beslut, oftast från högre instans som är betydande för framtida avgöranden.

Preskription

När rätten att kräva in en fordran upphör har fordran preskriberats. Preskriptionstiden för konsumentfordringar är 3 år, skatter 5 år och andra fordringar 10 år. När det gäller brottmål innebär det att åtal måste väckas inom en viss tid.

Preskriptionsavbrott

När det gäller fordringar så avbryts preskriptionstiden genom att den som är skyldig pengar på något sätt vidgår sin skuld, t ex att en avbetalning görs. Ny preskriptionstid börjar då räknas från denna tidpunkt.

Procentenhet

Differensen mellan procent. En räntesänkning från 8 % till 7 %, utgör en sänkning med en procentenhet.

Prövningstillstånd (tvistemål)

Tillstånd för att högre instans ska ta upp ett mål/ärende till prövning. Det är t ex inte alla överklaganden från tingsrätten till hovrätten som tas upp till behandling i hovrätten, utan endast de med prövningstillstånd.

Påminnelseavgift

Lagstadgad avgift som man får betala när man är sen med en betalning och får en påminnelsefaktura.

Q

R

Referensränta

Riksbankens officiella räntesats som bestäms en gång per halvår. Många andra räntor i samhället baseras på referensräntan. Dröjsmålsränta är referensräntan + 8 procentenheter.

Reklamation

Meddelande där ena parten i ett avtalsförhållande påpekar ett fel, t ex dröjsmål med leverans eller brist i en vara. Både varor och tjänster kan reklameras.

Räntelagen

Lag som reglerar när och hur dröjsmålsränta får tas ut vid försenad betalning. Räntelagen gäller alltid om inte annat avtalats särskilt.

Räntesats

Ränta i procent av kapitalskulden.

Rättsskydd

De flesta företag har sk rättsskydd i sin företagsförsäkring, vilket innebär att försäkringsbolaget täcker en del av de ombudskostnader som kan uppstå om man anlitar en jurist vid tvist.

Rättsskyddsförsäkring

Se ovan, rättsskydd

S

Sakframställan (i tvistemål)

Beskrivning i stämningsansökan/inför rätten, av det part anser har hänt i målet.

Sekretess

Förbud att avslöja en uppgift, vare sig det sker muntligen eller skriftligen, t ex genom att lämna ut en sekretessbelagd handling. Muntlig sekretess brukar kallas tystnadsplikt.

Skuldebrev

Skriftligt avtal med löfte om att betala en viss penningskuld. Skuldebrevet fungerar som bevis för att någon har en skuld.

Skuldsanering

Innebär att en privatpersons skulder saneras på så sätt att den skuldsatte får leva på existensminimum och betala av sina skulder genom en avbetalningsplan. Om det inte finns utrymme för några avbetalningar beviljas skuldsanering utan betalningsplan. Vanligtvis sker avbetalningen under 5 år men kan ibland vara kortare, t ex för äldre personer. Efter avslutad avbetalningsperiod upphör betalningsansvar för resten av skulderna. Det finns även skuldsanering för företagare.

Solidariskt betalningsansvar

När flera personer (eller företag) är gemensamt betalningsansvariga för en skuld. Dvs att alla har samma ansvar för att hela skulden betalas. Man ansvarar för skulden ”en för alla, alla för en”, vilket innebär att betalningskrav kan ställas mot vem som helst av de solidariskt ansvariga.

Stämningsansökan (i tvistemål)

Den första handling som kärandeparten lämnar in till domstol. I stämningsansökan ska bland annat anges vad käranden yrkar, grunden för talan samt en sakframställan (se ovan).

Stämningsman

Person med delgivningsuppdrag, anlitad av domstol eller myndighet.

Summarisk process

Process hos Kronofogdemyndigheten där otvistiga betalningsanspråk fastställs (betalningsföreläggande).  Summarisk process hos Kronofogden kan även användas när man t ex vill få tillbaka ett föremål. Kronofogden utfärdar ett sk utslag som ligger till grund för indrivning eller handräckning.

Svaranden

Den person eller företag som ansökan om stämning, betalningsföreläggande eller verkställighet riktar sig mot.

Svaromål

Handling där svaranden anger sin inställning till det som yrkats i en stämning. Även inställningen till ev bevisning som åberopats av käranden ska anges.

Säkerhet

En garanti för återbetalning av t ex ett lån. Säkerhet kan vara ett borgensåtagande eller pant.

T

Teckna firma

Att teckna ett företags firma innebär att man har befogenhet att företräda bolaget, exempelvis att skriva under avtal för företagets räkning. Det är viktigt att kontrollera vem som tecknar ett företags firma när man ingår avtal eller tar emot större beställningar, kontroll sker t ex genom att granska registreringsbevis utfärdat av bolagsverket.

Tredje man

Fysisk eller juridisk person som berörs av en tvist eller avtal utan att vara part.

Tredskodom

Dom som rätten utfärdar i ett mål där ena parten inte besvarat stämning eller infunnit sig efter kallelse.

Tvistemål

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. När tvisten löses av domstol kallas det tvistemål.

Tvistig fordran

När den som ska betala (gäldenär) och den som vill ha betalt (borgenär) är oense om något som har med skulden att göra, t ex skuldbeloppets storlek, blir fordran tvistig.

U

UC

Kreditupplysningsföretag som tidigare ägdes av bankerna. Många banker använder UC för sina kreditupplysningar. Det finns även andra kreditupplysningsföretag som t ex Creditsafe och Bisnode, (se vidare under kreditupplysning).

Utebliven betalning

Om en faktura inte betalas kallas det för utebliven betalning, vilket ofta leder till en påminnelse och därefter om betalning fortfarande uteblir, ett inkassokrav.

Utmätning

Kronofogdemyndighetens beslut som innebär att fast eller lös egendom tas i anspråk för att betala en skuld. Det vanligaste beslutet är sk löneutmätning, dvs att pengar dras från persons inkomst. Utmätning kan även ske hos företag.

Utmätningsbara tillgångar

Fast eller lös egendom som kan tas i anspråk vid utmätning. Egendomen måste ha ett ekonomiskt värde och kunna säljas av Kronofogdemyndigheten. Egendomen måste tillhöra den för vilken utmätningen sker.

Utslag

Benämning på beslut utfärdat av Kronofogdemyndigheten gällande betalningsföreläggande eller handräckning.

Utsökning

De åtgärder som Kronofogdemyndigheten gör för att driva in pengar, även andra åtgärder, t ex att se till att egendom återlämnas kallas utsökning.

Utsökningsavgift

Avgift som Kronofogdemyndigheten tar ut som ersättning för sitt arbete avseende utsökning.

V

Valutadag

Dagen som ett penningbelopp överförs från ett konto till ett annat.

Verkställighet

När Kronofogdemyndigheten tvångsvis genomför något som beslutats i dom eller utslag.

Vittne (i tvistemål)

Person som i domstol berättar vad denne har hört eller sett. Vittnen är muntlig bevisning.

Vittnesmål

Vittnets berättelse.

X

Y

Yrkande

Vad part vill att domstol ska besluta i viss fråga, t ex att någon ska betala ett visst belopp.

Z

Å

Återvinning

Har man erhållit ett utslag från Kronofogdemyndigheten som man anser är felaktigt går det att ansöka om återvinning och inhibition (se ovan). Ansöker man om återvinning av ett utslag utfärdat av Kronofogden kommer det omprövas av domstol. Tredskodom (se ovan) kan inte överklagas på vanligt sätt men den kan återvinnas, vilket innebär att målet tas upp på nytt. Återvinning kan endast sökas en gång.

Ä

Ö

Överklagande

Om man anser att ett beslut eller en dom är felaktig kan man överklaga till högre instans. Kronofogdemyndighetens beslut överklagas till tingsrätten och tingsrättens dom överklagas i tvistemål till hovrätten.