Know-how

”Force majeure brukar definieras som extraordinära och svårförutsedda omständigheter som ligger utanför parternas kontroll”

Coronaviruset aktualiserar frågor kring force majeure. Vår jurist går igenom vad som gäller och hur du ska agera.

Coronaviruset och force majeure

I mars 2020 bestämde WHO att coronaviruset skulle klassas som en pandemi vilket har haft långtgående påverkan på hela vårt samhälle. Många företag kan inte längre fullgöra sina avtalade förpliktelser hur gärna man än vill och tidigare väl fungerande samarbeten och avtal ställs på sin spets. I det mycket speciella världsläget som vi nu har uppstår därför frågor kring om man kan åberopa ansvarsfrihet med anledning av viruset förutsatt att man har en force majeure-klausul i sitt avtal. Och vad som gäller om man inte har en sådan klausul.

Vad är egentligen force majeure och hur fungerar det?

Force majeure brukar definieras som extraordinära och svårförutsedda omständigheter som ligger utanför parternas kontroll och därför medför hinder att fullfölja de åtaganden som finns i ett avtal. Det finns ingen lag som bestämmer vad som ska innefattas i begreppet force majeure och eftersom klausulerna normalt sett tolkas mycket restriktivt måste man titta på varje enskilt fall och se vad som ingår i just den specifika force majeure-klausulen. Och för att överhuvudtaget kunna åberopa force majeure så måste det finnas ett samband mellan coronaviruset och uppstått avtalsbrott.

I Sverige har vi som redan nämnts inte någon lagstiftning på området. Vad händer då för det fall att man begår avtalsbrott med anledning av coronaviruset och inte har någon force majeure-klausul i sitt avtal? Det har ibland föreslagits att vissa regler i köplagen (§§ 23, 27 och 40 m fl) skulle kunna åberopas i force majeure-situationer men rättsläget är oklart. Man skulle också kunna tänka sig att jämka ett avtal med hänvisning till § 36 i avtalslagen och stödja sig på att det tillkommit nya och oförutsedda händelser sen avtalet tecknades. Men eftersom force majeure historiskt sett åberopats mycket sällan är det svårt att förutse hur domstolarna vid en eventuell tvist kommer att ställa sig till de olika klausulerna och om köplagen och avtalslagen överhuvudtaget går att applicera. Därför kan den bästa lösningen ofta vara att kontakta eventuell avtalspart och redogöra för de svårigheter som uppstått och försöka omförhandla avtalet alternativt komma fram till lösningar med avbetalningsplaner eller likande.  

Funderar du på att åberopa force majeure? - Var aktiv, skademinimera, informera!

Viktigt att tänka på, om du funderar på att åberopa force majeure, är att kontrollera om klausulen i ditt avtal innefattar din specifika situation, dvs att det finns ett orsakssamband mellan coronaviruset och att du inte kan prestera. Kontrollera också om det finns några speciella formkrav eller tidsfrister i avtalet – i så fall, se till att hålla de uppställda formkraven och tidsfristerna. Försök också, om möjligt, att begränsa den eventuella skada som kan uppkomma för dig eller din avtalspart. Kontrollera även om det finns möjlighet i ditt avtal att omförhandla avtalsvillkoren. Se också till att så snart som möjligt skriftligen meddela din avtalspart att force majeure föreligger och att ditt företag därför inte kan prestera i enlighet med ert avtal.

Omvänt gäller också, att om din kund eller leverantör åberopar force majeure och du inte håller med, så ska detta meddelas skriftligen snarast och om du kan göra något för att minska eventuell skada hos dig så ska sådana åtgärder vidtas.

Viktigt är också att kontrollera om du har en försäkring som kan täcka skadorna och om din försäkring täcker kostnader för eventuell tvist.

OBSERVERA att ovan är kortfattad allmän information i ämnet. Informationen inte är avsedd som rådgivning då varje enskilt fall skiljer sig åt. Funderar du på att åberopa force majeure är det bäst att konsultera med en jurist. Vi på Cready hjälper dig gärna!